Descrierea Proiectului

Descrierea Proiectului

Beneficiar: UAT Municipiul Urziceni

TITLUL PROIECTULUI

„CONTINUAREA SIMPLIFICĂRII PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI REDUCEREA BIROCRAȚIEI PENTRU CETĂȚENI PRIN DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE”

 

Cererea de finantare

Cod SIPOCA 803

Cod MySMIS 2014: 136346

Contract de finantare nr. 472/28.04.2020,

inregistrat la Primaria Municipiului Urziceni

sub nr. 8346/29.04.2020

 

JUDETUL IALOMITA

PROIECT COFINANTAT DIN

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

PROGRAM OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA

 

AXA PRIORITARA

„Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”

 

OPERATIUNEA

Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

 

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului:

Consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului Urziceni prin continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, implementând masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate, aferente competentelor partajate ale administratiei publice locale.

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

 

Durata implementarii proiectului: 18 luni

Proiect inceput in data de 28.04.2020

Termen de finalizare – 28 OCTOMBRIE 2021

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1: Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetateni, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor din perspectiva front-office, dar si back-office prin introducerea unor solutii aplicative noi si integrarea cu cele existente, în scopul digitalizarii fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetatenilor si asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate de Municipiul Urziceni din domeniul urbanismului, asistentei sociale si sigurantei si ordinii publice.
2. OS2: Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul Municipiului Urziceni, in vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta in vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competentelor/cunostintelor dobândite pentru 30 persoane din cadrul grupului tinta, in ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului.

Grupul Tinta

Grupul ţinta al proiectului este reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la nivelul cărora se aşteaptă un efect ca urmare a intervenţiei): • personal din autorităţile si instituţiile publice locale (personal de conducere si de execuţie): - 40 de persoane din cadrul Primăriei; - 61 de persoane din cadrul Directiei de Asistenta Sociala • aleşi locali (consilieri locali, primari, viceprimari) - 17 persoane, după cum urmează: - Consilieri locali-16 - Primarul -1

Valoarea totala a Proiectului

(1) Valoarea totală a Proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de: 2.935.832,92 lei (douamilioanenouasutetreizecisicincimiioptsutetreizecisidoilei, nouazecisidoibani), din care: a) Valoare eligibilă este de 2.935.832,92 lei; b) Valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0,00 lei (zero lei) Repartizarea valorii eligibile a Proiectului este defalcată pe categorii de surse de finanțare, fiind reflectată în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează: Valoarea totală a proiectului 2.935.832,92 lei - din care: Valoarea eligibilă a proiectului - 2.935.832,92 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă – 2.877.116,26; Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 2.495.457,98; Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national – 381.658,28; Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului – 58.716,66; Valoarea neeligibilă a Proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia – 0,00 lei. AM POCA se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim – 2.877.116,26 lei, echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului.

REZULTATE

1. Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 1. Sistem informatic extins ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituţiei, reducând timpul de livrare al serviciilor şi asigura accesul online la o gamă extinsă de servicii publice gestionate de Municipiul Urziceni din domeniul urbanismului, asistenţei sociale şi siguranţei şi ordinii publice.
2. Rezultat program 5. Cunoştinţe şi abilitaţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, in vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 2. 30 de persoane din cadrul grupului ţintă, instruite in ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate şi vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul (formatori) sau specializat

Dezvoltarea Durabila

Printre efectele implementarii proiectului, prin prisma dezvoltarii durabile, se poate enumera utilizarea eficienta si responsabila a resurselor.

Poluatorul plătește:

Proiectul respecta principiul ,,poluatorul plateste", conform caruia poluatorul este obligat sa suporte cheltuielile pentru realizarea masurilor de prevenire a poluarii sau sa plateasca pentru pagubele provocate de poluare. Proiectul contribuie la aplicarea principiilor orizontale din Acordul de Parteneriat (sectiunea 1B- Aplicarea principiilor orizontale mentionate la articolele 5, 7, 8 din Regulamentul UE nr.1303/2013), referitor la dezvoltarea durabila, inclusiv respectarea principiului ,,poluatorul plateste". Instituirea principiului poluatorul plateste asigura reflectarea in pretul produselor a costurilor de productie, incluzând costurile asociate poluarii, degradarii resurselor si prejudicierii mediului. Costurile pentru protectia mediului sunt reflectate in pretul fiecarui bun. Rezultatul consta in aceea ca,produsele mai putin poluante vor necesita costuri mai reduse, iar consumatorii se vor putea orienta catre produsele mai putin poluante. Consecintele majore se vor concretiza într-o utilizare mai eficienta a resurselor si in generarea unei poluari mai reduse. În cadrul proiectului sunt respectate urmatoarele categorii de criterii privind performantele ecologice: reducerea sau eliminarea materialelor nedegradabile; designul durabil; longevitatea produsului/extinderea ciclului de viata: conservarea energiei, costurile eliminarii deseurilor fiind suportate de catre detinatorul de deseuri, manipulate de un colector de deseuri sau de catre o întreprindere si/sau de catre posesorul anterior sau producatorul de la care provine deseul (conform Directivei 2006/12/CE articolul 15).

Protecția biodiversității:

În masura aplicabilitatii, proiectul respecta si asigura protectia biodiversitatii. Prezentul proiect urmeaza a se desfasura in mediu urban delimitat al Municipiului Urziceni . Toate activitatile proiectului sunt concepute a se desfasura in locatii amenajate corespunzator tipului specific de activitate. Persoanelor implicate in proiect le vor fi prezentate regulamentele si legislatia in ceea ce priveste biodiversitatea.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Dezvoltarea durabila este urmarita pe tot parcursul proiectului, proiectul conformânduse principiilor Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030 cu privire la cresterea competitivitatii si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere. Proiectul respecta principiul dezvoltarii durabile pe cele trei dimensiuni ale sale: mediul - aplicarea principiului 'poluatorul plateste': societatea - promovarea cunoasterii si inovarii pentru asigurarea unor standarde de viata ridicate; economia – cresterea capacitatii competitive si promovarea conceptului economiei bazate pe cunoastere. Solutiile inovative implementate prin proiect sunt produse TIC - exponente a dezvoltarii durabile, promovând tehnologiile curate si reducerea resurselor de consum. Proiectul asigura cresterea investitiilor si stimularea activitatilor de inovare, generând competitivitate prin specializare inteligenta si valoare adaugata sporita, solutiile IT propuse având un puternic caracter inovativ, orientat catre nevoile pietei si cu posibilitate de propagare la nivel economic. În cadrul proiectului, la nivelul echipei de implementare utilizarea eficienta a resurselor se va materializa in utilizarea hârtiei reciclabile si includerea unui mesaj privind protejarea mediului in corespondenţa electronica

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice:

Proiectul promoveaza conceptul de oras inteligent, punând in practica recomandarile europene privind asigurarea durabilitatii oraselor ca rezultat al unei simbioze inteligente intre tehnologii mai mature si inovatoare, platforme integrate, infrastructuri moderne, eficienta energetica, reproiectarea unor servicii mai eficace pornind de la exigentele cetatenilor si utilizatorilor, integrarea internetului. Solutiile IT propuse adreseaza un domeniu de specializare inteligenta la nivel national, in sensul celor definite in Acordul de Parteneriat 2014-2020, având un impact direct in orientarea catre o economie ecologica, mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. Prin rezultatele sale proiectul promoveaza utilizarea unui mediu digital reglementat, eficient si securizat, care permite utilizatorilor sai sa poata interactiona într-o maniera eficienta si eficace cu furnizorii de servicii publice. Pentru atenuarea schimbarilor climatice in cadrul proiectului se va avea in vedere utilizarea cat mai îndelungata a luminii naturale. Reziliență la dezastre: Proiectul va promova un comportament responsabil fata de mediu, fata de biodiversitate, corelat cu instruire si informare referitoare la comportamentul in caz de dezastre. De asemenea, se vor organiza instruiri tematice de prim ajutor care vor ajuta persoanele din echipa de implementare sa reactioneze adecvat in cazul unor evenimente ce necesita asemenea interventii01
 

EGALITATEA DE SANSE

Egalitate de gen

Proiectul asigura aplicarea principiilor orizontale din Acordul de parteneriat (SECTIUNEA 1 B - Aplicarea principiilor orizontale mentionate la articolele 5, 7 si 8 din Regulamentul UE nr. 1303/2013) relativ la dezvoltarea durabila, accesibilitate, egalitatea de sanse. Principiul egalitatii de sanse va fi aplicat in toate etapele implementarii proiectului: elaborarea proiectului, implementarea ulterioara a acestuia, realizarea procedurilor de achizitie, in managementul proiectului si in identificarea grupurilor tinta. Prin prisma rezultatelor sale, proiectul contribuie la promovarea unor servicii de calitate pentru toti beneficiarii finali (cetateni), indiferent de sex. religie, etnie, si îsi aduce totodata aportul la dezvoltarea societatii informationale, care sprijina prin însasi definitia sa egalitatea de sanse. Proiectul promoveaza accesibilitatea persoanelor la servicii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati. Recrutarea personalului implicat in elaborarea, managementul, implementarea proiectului, se va face cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania privind egalitatea de sanse si nediscriminarea pe criterii de rasa, sex, religie, dizabilitati sau vârsta. Echipa de management a proiectului include persoane de sex feminin, proiectul promovând egalitatea de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca.

Nediscriminare

Solicitantul se angajeaza sa respecte legislatia anti-discriminare in contextul recunoasterii faptului ca angajatii sunt cea mai importanta resursa a unei organizatii. In acest sens, solicitantul dezvolta o abordare unitara in politicile si practicile de management si resurse umane atât in relatia cu angajatii, clientii si comunitatea. Promovarea principiului egalitatii de sanse in practicile de angajare, selectie si mentinere a angajatilor va avea rezultate pozitive prin diminuarea fluctuatiilor de personal, care determina economii privind costurile de recrutare si instruire.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Solutia informatica propusa prin proiect va include functionalitati care asigura punerea in practica a urmatoarelor masuri/deziderate din Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor: accesibilizarea mediului comunicational si informational pentru persoanele cu dizabilitati; informarea cetatenilor cu privire la procedurile si instrumentele de simplificare care se vor introduce, in vederea facilitarii interactiunii cu primaria si asigurarea de suport pentru trecerea de la interactiunea fizica (la ghiseu) la cea electronica. Prin rezultatele generate in contextul solutiilor implementate, proiectul respecta conceptul de accesibilitate asa cum este definit in Strategia europeana a dizabilitatii 2010 - 2020- Reînnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere" ca "posibilitatea asigurata persoanelor cu dizabilitati de a avea acces, in conditii de egalitate cu ceilalti cetateni, la mediul fizic, transport, tehnologii si sisteme de informatii si comunicare, precum si la alte facilitati si servicii". Solutiile inovative implementate prin proiect promoveaza/optimizeaza accesibilitatea persoanelor/grupurilor dezavantajate. În special, proiectul promoveaza accesibilitatea la tehnologia informatiei si a comunicatiilor, in scopul realizarii incluziunii grupurilor dezavantajate cu acces limitat sau problematic
 

PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA

CAPACITATII ADMINISTRATIVE 2014-2020

 

Editor: UAT MUNICIPIUL URZICENI

“ Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”