Copyright 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.


Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Hotarari ale Consiliului Local - 2022
 
Hotararile din anii anteriori: ARHIVA
SPCLEP
D.A.S Urziceni
Sedinta din 13.05.2022
Hotararea nr 66 din 13.05.2022
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Urziceni la sedinta extraordinara convocata in data de 13 05 2022
Hotararea nr 67 din 13.05.2022
    Hotarare privind abrogarea prevederilor art 2 si art 3 din HCL 53 20 04 2022
Hotararea nr 68 din 13.05.2022
    Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - sistem de monitorizare si siguranta  a spatiului public in Municipiul Urziceni

Sedinta din 20.04.2022
Hotararea nr 52 din 20.04.2022
    Hotarare privind prelungirea valabilitatii PUG al mun Urziceni si al Regulamentului de Urbanism aferent PUG
Hotararea nr 53 din 20.04.2022
    Hotarare privind aprobarea proiectului -Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in mun Urziceni si a cheltuielilor legate de proiectSedinta din 28.04.2022
Hotararea nr 54 din 28.04.2022
    Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 3 din 27 01 2022, privind necesitatea si oportunitatea realizarii lucr de reparatii si asfaltare incinte curti unit de invatamant si Policlinica din mun Urziceni
Hotararea nr 55 din 28.04.2022
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2022
Hotararea nr 56 din 28.04.2022
    Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile  sociale acordate la nivelul Municipiului Urziceni, judetul Ialomita pentru anul 2022
Hotararea nr 57 din 28.04.2022
    Hotarare privind modificarea  anexei I si anexa XI din HCL 134 2019 cu modif si compet din HCL nr 79 2020 privind aprob organigr si statelor de functii din cadrul ap de specialit al Primarului , al serv si instit subordon Cons Local
Hotararea nr 58 din 28.04.2022
    Hotarare privind aprobare proiect Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii in mun Urziceni prin abordarea integrata a  masurilor de regenerare urbana
Hotararea nr 59 din 28.04.2022
    Hotarare privind aprobarea proiect Extindere si dotare Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Munucipal Urziceni
Hotararea nr 60 din 28.04.2022
    Hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata obligatiunilor restante datorate bugetului local al Mun Urziceni jud Ialomita
Hotararea nr 61 din 28.04.2022
    Hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din mun. Urziceni, jud Ialomita
Hotararea nr 62 din 28.04.2022
    Hotarare privind  prelungirea contractelor de inchiriere din cadrul Pietei Agroalimentare Urziceni Platou Flori avand destinatia vanzarii de flori, plante ornamentale si florale
Hotararea nr 63 din 28.04.2022
    Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere a spatiilor din piata Agroalimentara Urziceni-Bazar-Hala cu 32 de spatii
Hotararea nr 64 din 28.04.2022
    Hotarare privind  incheierea  unui Protocol de parteneriat cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ialomita pentru deschiderea  Biroului de Relatii cu Publicul din Mun. Urziceni
Hotararea nr 65 din 28.04.2022
    Hotarare privind aprobarea Planului de achizitii


Sedinta din 30.03.2022
Hotararea nr 34 din 30.03.2022
    Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general al mun urziceni si a situatiilor financiare pe anul 2021
Hotararea nr 35 din 30.03.2022
    Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 ale societ Salubritate- Urziceni
Hotararea nr 36 din 30.03.2022
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al mun Urziceni
Hotararea nr 37 din 30.03.2022
    Hotarare privind darea in administrare si nitocmirea contr de administrare imobil Cresa, clad si terenuri apart dom public, sit in mun Urziceni catre grad PP Raza de Soare
Hotararea nr 38 din 30.03.2022
    Hotarare privind incetare contract de adminnr 335763 26 11 2021 incheiat demun Urziceni cu Spitalul mun. Urziceni
Hotararea nr 39 din 30.03.2022
    Hotarare privind incetare contr de inchirirere  dintre mun Urziceni si CMI Pogorevici Victor, lot 1 camera 1 si2,parter , situat in Policlinica mun Urziceni
Hotararea nr 40 din 30.03.2022
    Hotarare privind rezilierea contract de inchiriere dintre mun Urziceni si SCMarket Serv  2016 srl pt teren  sit in str Mihai Viteazul  nr 6 Urziceni
Hotararea nr 41 din 30.03.2022
    Hotarare privind revocare HCL nr.61 22 04 2021 ,conces prin licit publica a teren  apartinand dom prival al mun Urziceni sit in str Mihai Viteazul, nr6, 6A
Hotararea nr 42 din 30.03.2022
    Hotarare privind modif supraf Contract de conces dintre CLU SI sc ADI DAN COM SRL, pt teren sit in Calea Bucuresti nr 103
Hotararea nr 43 din 30.03.2022
    Hotarare privind modif supraf Contract de conces dintre CLU si SC APICOLA COSTACHE SRL, pentru terenul sit in Calea Bucuresti nr 103A
Hotararea nr 44 din 30.03.2022
    Hotarare privind aprob inchirierii prin licit publica a terenului intravilan cu destin agricola apartinand  dom privat al mun Urziceni , sit in str Pacii, nr 17 C
Hotararea nr 45 din 30.03.2022
    Hotarare privind  inchir prin licit publica a teren intrav cu destin agricola apart dom privat al mun Urziceni sit. in str Arcului nr.1A, in supraf de 660mp.
Hotararea nr 46 din 30.03.2022
    Hotarare privind  inchir prin licit publica a imob. teren in supraf de 100mp, apartinand dom privat al Mun. Urziceni, str.Mihai Viteazul nr 2B
Hotararea nr 47 din 30.03.2022
    Hotarare privind inchir prin licit publicaimobil- spatii birouri in supraf de 137,2mp si dependinte in supr de 11,8mp avand teren aferent in supraf de 315 mp apart dom public al mun Urziceni
Hotararea nr 48 din 30.03.2022
    Hotarare privind aprobarea inchirierii directe  a pajistilor permanente in supraf de 19,94 ha, ce apartin dom privat al mun Urziceni d-lui GHEORGHE MARIAN
Hotararea nr 49 din 30.03.2022
    Hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Mun. Urziceni, pentru anul 2022
Hotararea nr 50 din 30.03.2022
    Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice temporare si statului de functii ale Spitalului Municipal Urziceni
Hotararea nr 51 din 30.03.2022
    Hotarare privind nominalizarea de catre CLU a doi consilieri locali care vor avea calit de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor  profesionale ale Secretarului General al Mun Urziceni


Sedinta din 22.03.2022
Hotararea nr 30 din 22.03.2022
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 31 din 22.03.2022
    Hotarare privind aprobarea cofinantarii proiect regional de dezv infrastruct de apa  si apa uzata  aria de operare Ialomita si Clarasi , in per 2014-2020
Hotararea nr 32 din 22.03.2022
    Hotarare privind aprobare SF pt  proiect regional de dezv infrastruct de apa  si apa uzata  aria de operare Ialomita si Clarasi , in per 2014-2020, si indicat tehn-econ  pt mun Urziceni
Hotararea nr 33 din 22.03.2022
    Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice temporare a Spitalului Municipal Urziceni


Sedinta din 23.02.2022
Hotararea nr 29 din 23.02.2022
    Hotarare privind modificarea HCL nr.1 din 12.01.2021 privind aprobarea proiectului -Imbunatatirea calitatii procesului educational prin dotarea unitatilor de inv. din Mun. Urziceni cu echipam. IT si a chelt.


Sedinta din 21.02.2022
Hotararea nr 23 din 21.02.2022
    Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice temporare a Spitalului Mun. Urziceni
Hotararea nr 24 din 21.02.2022
    Hotarare privind aprobarea acordarii, tipul si cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2021-2022
Hotararea nr 25 din 21.02.2022
    Hotarare privind desmnarea de catre CLU aunei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare la proba interviu in cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director director adjunct
Hotararea nr 26 din 21.02.2022
    Hotarare privind desmnarea de catre CLU aunei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare la proba interviu in cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director director adjunct
Hotararea nr 27 din 21.02.2022
    Hotarare privind desmnarea de catre CLU aunei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare la proba interviu in cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director director adjunct
Hotararea nr 28 din 21.02.2022
    Hotarare privind desmnarea de catre CLU aunei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare la proba interviu in cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director director adjunct


Sedinta din 14.02.2022
Hotararea nr 19 din 14.02.2022
    Hotarare privind modificarea si completarea HCL 161 27 10 2021
Hotararea nr 20 din 14.02.2022
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor  de investitie pentru achizitionarea serviciului de  consultanta  pentreu actualizarea devizului general si estimativ cerere
Hotararea nr 21 din 14.02.2022
    Hotarare privind modificarea si completare HCL 162 din 27 10 2021 privind aprobarea cererii de finant prin PNI Anghel Saligny  pentru obiectivul de inv. Modernizare strazi in mun. Urziceni, jud Ialomita
Hotararea nr 22 din 14.02.2022
    Hotarare privind neces si oportunit efectuarii chelt de investitie  pentru achizitionarea  serv de consultanta pt actualiz deviz general estimativ si a cererii de finant ob de invest  Moderniz are str


Sedinta din 10.02.2022
Hotararea nr 15 din 10.02.2022
    Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni
Hotararea nr 16 din 10.02.2022
    Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate SRL si a Planului de achizitii al SC Salubritate Urziceni srl PENTRU ANUL 2022
Hotararea nr 17 din 10.02.2022
    Hotarare privind modificarea anexelor nr 1, nr 5 si nr 6 ale HCL NR 10628.07.2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate al Municipiului Urziceni, prin gestiune directa  catre sc Salubritate
Hotararea nr 18 din 10.02.2022
    Hotarare privind indexarea pentru anul 2022 al nivelului superficiilor, redeventelor si chiriilor din contractele aflate in desfasurare


Sedinta din 27.01.2022

Hotararea nr 1 din 27.01.2022
    Hotarare privind alocarea sumei de 200000 lei din bugetul local pentru cheltuieli curente catre Spitalul Municipal Urziceni
Hotararea nr 2 din 27.01.2022
    Hotarare privind aprobarea  Regulamentului privind acordarea de stimulente financ  person medical de specialitate care domiciliaza la o distanta  mai mare de 50km de Spitalul Municipal Urziceni
Hotararea nr 3 din 27.01.2022
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarilor de reparatii si asfaltare incinte curti unitati de invatamant si Policlinica din Municipiul Urziceni
Hotararea nr 4 din 27.01.2022
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii de limitatoare de viteza  pentru trecerile de pietoni din Municipiul Urziceni
Hotararea nr 5 din 27.01.2022
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor de investitii pentru extindereasi modernizarea sistemului de supraveghere video la nivelul Municipiului Urziceni
Hotararea nr 6 din 27.01.2022
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 70000 lei Asociatiei Sportive Fotbal Club  Urziceni, in anul 2022
Hotararea nr 7 din 27.01.2022
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 10000 lei Asociatiei Club Sportiv Columbofil Urziceni, in anul 2022
Hotararea nr 8 din 27.01.2022
    Hotarare modificarea anexei II din hcl nr. 134 30.10.2019 cu modificarile si completarile din hcl nr.79 25.05.2020
Hotararea nr 9 din 27.01.2022
    Hotarare privind administrarea parcajelor apartimand domeniului public sau privat al Municipiului Urziceni
Hotararea nr 10 din 27.01.2022
    Hotarare privind organizarea retelei scolare pe raza localitatii Urziceni, judetul Ialomita, pentru anul scolar 2022 2023
Hotararea nr 11 din 27.01.2022
    Hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului Vino la scoala! Proiect pentru reducerea abandonulu scolar si cresterea participarii la educatie
Hotararea nr 12 din 27.01.2022
    Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Municipiului Urziceni, judetul Ialomita, pentru anul 2022 
Hotararea nr 13 din 27.01.2022
    Hotarare privind stabilirea procedurii de desfasurare prin mijloace electronice a sedintelor Consiliului Local  al mun. Urziceni si a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Urziceni
Hotararea nr 14 din 27.01.2022
    Hotarare privind modificarea si completarea hcl nr. 208 14 12 2021 privind necesitatea efectuarii chelt de unvestitii pt. achizitionarea srvicii de consultanta, intocmire cerere de finantare